شکست مقدمه پیروزی است
خانه / بایگانی برچسب: پرسشنامه مهارتهای فراشناختی معلمان.مهارتهای حرفه ای معلمان و ویژگیهای شخصیتی معلمان

بایگانی برچسب: پرسشنامه مهارتهای فراشناختی معلمان.مهارتهای حرفه ای معلمان و ویژگیهای شخصیتی معلمان

شکست مقدمه پیروزی است