شکست مقدمه پیروزی است

تلگرام

شکست مقدمه پیروزی است