شکست مقدمه پیروزی است
خانه / دانلود

بایگانی بلاگ

رابطه بین برخی از شاخص های تولیدمثلی و شاخص های تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران

رابطه بین برخی از شاخص های تولیدمثلی و شاخص های تولیدی در گاوهای هلشتاین ایران

توضیحات بیشتر »
شکست مقدمه پیروزی است