شکست مقدمه پیروزی است

کامپیوتر

شکست مقدمه پیروزی است