شکست مقدمه پیروزی است

رشته کشاورزی

شکست مقدمه پیروزی است