شکست مقدمه پیروزی است

رشته برق

شکست مقدمه پیروزی است