شکست مقدمه پیروزی است
خانه / دانشجویان / پزشکی عمومی

پزشکی عمومی

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال ۱۳۹۱

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سال ۱۳۹۱

توضیحات بیشتر »
شکست مقدمه پیروزی است