شکست مقدمه پیروزی است
خانه / دانشجویان / MBA / پایان نامه رابطه مهارت‌های فراشناختی با ویژگی‌های شخصیتی و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره‌ی اول متوسطه‌ی ناحیه‌ی یک شهر قم

پایان نامه رابطه مهارت‌های فراشناختی با ویژگی‌های شخصیتی و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره‌ی اول متوسطه‌ی ناحیه‌ی یک شهر قم

پایان نامه کامل رابطه مهارت‌های فراشناختی با ویژگی‌های شخصیتی و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره‌ی اول متوسطه‌ی ناحیه‌ی یک شهر قم
تعداد صفحات: ۱۴۶ صفحه
فرمت: word

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی مهارت‌های فراشناختی با ویژگی‌های شخصیتی و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره‌ی اول متوسطه ناحیه‌ی یک شهر قم انجام شده است، که از لحاظ اهداف از نوع تحقیقات کاربردی بوده و به لحاظ شیوه‌ی گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان مدارس متوسطه‌ی اول ناحیه یک شهر قم که به تعداد ۹۰۰ نفر در سال تحصیلیل ۹۷-۹۶ می‌باشند که براساس جدول مورگان و کرجسی تعداد ۲۶۹ نفر(۱۴۲ نفر زن، ۱۲۷ نفر مرد) به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ایی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات و داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد استفاده شد. پرسش‌نامه‌ها شامل :پرسش‌نامه ویژگی شخصیتی نئو با پایایی ۸۴ درصد، پرسش‌نامه مهارت‌های‌‌ حرفه‌ای معلمان توسط حاجی زاده با پایایی ۸۰ درصد و پرسش‌نامه مهارت‌های فراشناختی با پایایی ۸۲ درصد مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون، در غالب نرم افزار SPSS استفاده شده است.
این پژوهش دارای چهار فرضیه فرعی بود که نتایج تحقیق نشان داد؛ بین مهارت‌های فراشناختی با ویژگی‌های شخصیتی معلمان رابطه معناداری وجود دارد. سطح معنی‌داری برای این فرضیه ۰٫۰۰۲ و ضریب همبستگی آن ۰٫۱۸۴ می‌باشد. بین مهارت‌های فراشناختی با مهارت‌های حرفه‌ای معلمان رابطه معناداری وجود ندارد. ضریب همبستگی برای این فرضیه ۰٫۱۰۹ و سطح معنی‌داری ۰٫۰۷۴ می‌باشد. بین ویژگی‌های شخصیتی با مهارت‌های حرفه‌ای معلمان رابطه معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی ۰٫۱۹۵ و سطح معنی داری آن ۰٫۰۰۱ می‌باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مهارت‌های فراشناختی با ویژگی‌های شخصیتی و مهارت‌های حرفه‌ای معلمان دوره‌ی اول متوسطه‌ی ناحیه‌‌ی یک شهر قم، رابطه معناداری وجود دارد.
کلیدواژه‌ها: مهارت‌های فراشناختی، ویژگی‌های شخصیتی، مهارت‌های حرفه‌ای، معلمان دوره‌ی متوسطه

[purchase_link id=”660″ style=”” color=”” text=”خرید”]

درباره ی مدیر

مطلب پیشنهادی

کاربرد سیستمهای کنترل کیفیت نویسنده سیدعباس حسینی/حامد میرزاپور

کتاب کاربرد سیستمهای کنترل کیفیت نویسنده سیدعباس حسینی/حامد میرزاپور دانشگاه پیام نور فایل: pdf [purchase_link …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شکست مقدمه پیروزی است